email

Ads 468x60px

Tuesday, May 20, 2014

Grapeseed Oil in Place of Butter in Citrus Gateau - Hroznový olej na miesto masla v citrusovej torte - L'huile de pépins de raisin en place du beurre dans Citrus Gâteau


Grapeseed oil is extracted from wine grapes usually chemically, which makes grapeseed oil affordable. It has a lot of beneficial effects, but also side effects.
The oil has the light color and flavor. According to information available on professional nutritional websites, grapeseed oil contains vitamin E, the polyphenols and flavonoids with strong antioxidant compounds, does not contain cholesterol, lowers the blood pressure, prevents blood clots, may improve vision and may have anti-cancer properties.
               Grapseed oil has relatively high smoke point that makes it suitable for high-temperature frying and cooking. Among its not beneficial sites is a high amount of omega-6 polyunsaturated acids, which may promote inflammation. The other disadvantage may be possible impurities in the oil left from the chemical extraction. More advantages than disadvantages make grapeseed oil a good candidate for replacing butter in baking. It is recommended to replace butter with grapeseed oil in a ration 1: 3/4, and follow the procedure to bring the air into the mixture, otherwise the corpus will be heavy and mushy. I found a good recipe for baking with grapeseed oil, which I have slightly changed for my baking below.

Hroznový olej sa získava z vínneho hrozna zvyčajne chemicky , čo hroznový olej robí cenovo dostupný. Hroznový olej má mnoho prospešných účinkov , ale má aj vedľajšie účinky. Tento olej má svetlú farbu a ľahkú chuť . Podľa dostupných informácií na profesionálnych webových stránkach, hroznový olej obsahuje vitamín E, polyfenoly a flavonoidy so silnými antioxidačnými zlúčeninami, neobsahuje cholesterol, znižuje krvný tlak, zabraňuje tvorbe krvných zrazenín, môže zlepšiť zrak a môže mať protirakovinové účinky. 
             Hroznový olej má relatívne vysoký dymový bod, ktorý je vhodný pre vyprážanie a varenie. Medzi jeho neprospešné vlastnosti patrí vysoké množstvo omega - 6 polynenasýtených kyselín, ktoré môžu podporovať zápal . Ďalšou nevýhodou môžu byť prípadné nečistoty v oleji z jeho chemickej extrakcie. Viac výhod ako nevýhod robí hroznový olej vhodným kandidátom pre nahradenie masla v pečení. Odporúča sa nahradiť maslo s hroznovým olejom v pomere 1 : 3 /4 , a postupovať podľa pokynov, aby sa dostal vzduch do zmesi, inak korpus bude “pagáčovitý”. Našla som dobrý recept na pečenie s hroznovým olejom, ktorý som mierne zmenila pre môj recept uvedený nižšie.

L'huile de pépins de raisin est extraite de raisins de vin généralement chimiquement, ce qui rend l'huile de pépins de raisin abordable. Elle a beaucoup d'effets bénéfiques, mais aussi des effets secondaires. L'huile a la couleur de la lumière et de la saveur légère. Selon les informations disponibles sur les sites nutritionnels professionnels, l'huile de pépins de raisin contient de la vitamine E, les polyphénols et les flavonoïdes avec des composés antioxydants puissants, ne contient pas de cholestérol, abaisse la pression sanguine, empêche la formation de caillots sanguins, peut améliorer la vision et peut avoir des propriétés anti-cancer.
            L'huile de pépins de raisin a le point de fumée relativement élevé qui le rend approprié pour haute température de friture et la cuisson. Parmi ses sites non-bénéfiques y ont une grande quantité d'acides gras oméga-6 polyinsaturés, ce qui peut favoriser l'inflammation. L'autre inconvénient peut être d'éventuelles impuretés dans l'huile à cause de l'extraction chimique. Plus d'avantages que d'inconvénients font de l'huile de pépins de raisin un bon candidat pour remplacer le beurre dans la cuisson. Il est recommandé de remplacer le beurre avec l'huile de pépins de raisin dans un rapport 1 : 3/4, et suivre la procédure pour amener l'air dans le mélange, sinon le corpus sera lourd et pâteux. J'ai trouvé une bonne recette pour la cuisson avec de l'huile de pépins de raisin, que j'ai légèrement modifiée pour ma cuisson.


-----------------------------------------------------------------

English


Corpus :

(1 cup = 240-250 ml)
¾ cup grapeseed oil (180 ml)
1 ½ cup cane sugar
2 eggs
2 ½ cup all purpose flour
1 cup cocoa powder
2 teaspoons baking powder
1 cup sour milk
1 cup milk


Filling :

250 g Mascarpone cheese
1 packet of pudding powder
300 ml milk
100 g cane sugar
50 ml citrus-herbal liqueur (e.g. Becher or Fernet)
½ lime

Preparation: Boil thick pudding using the milk, a half amount of sugar and pudding powder, then let it cool down. Mix the mascarpone cheese with the remaining sugar until foamy. Whisk the pudding with an electric beater and gradually mix in mascarpone cream. Flavour with the liqueur and lime juice.


Decoration :

100 g caster sugar
100 ml water
1 tablespoon honey
1 lime
1 small orange

Preparation: Boil water with sugar on medium flame and add honey. Wash thoroughly lime and orange to remove impurities from the chemical spray, cut into thin slices with bark and simmer in the syrup for about 30 minutes. Allow to cool, remove and let the slices dry on a grid in heated turned off oven until the next day.

Chocolate shavings from ½ white and ½ brown frosting (pour dissolved white icing into a square plastic mould and pour on it brown icing. Let it solidify in the fridge, then grind shavings on a cheese grater).


Procedure :

1, Mix oil with sugar
2, Stir in egg yolks
3, Add milk
4, Stir in dry ingredients
5, Whisk the egg whites and slowly stir in the rigid foam
6, Divide in half and pour into 2 pre-greased and floured cake molds.
7, Insert into the pre-heated oven at 180° C (360° F) and bake for 40 minutes.
8, After cooling, spread a half of filling on the one corpus. Place the second corpus on it and spread on it remaining stuffing. Place the gateau in the refrigerator to harden. After solidification, garnish with sliced ​​limes and oranges, chocolate shavings and mint leaves.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovensky


Cesto :

(1 cup = 240-250 ml)
¾ cup olej z hroznových semienok (180 ml)
1 ½ cup trstinového cukru
2 vajíčka
2 ½ cup polohrubej múky
1 cup kakaový prášok
2 čajové lyžičky prášku do pečiva
1 cup kyslého mlieka
1 cup mlieka

Krém:

250 g Mascarpone
1 balíček prášku Zlatý klas
300 ml mlieka
100 g krupicového trstinového cukru
50 ml citrusovo-bylinkového likéru (napríklad Becher alebo Fernet)
½ limety
Príprava: Z mlieka, polovice cukru a Zlatého klasu uvaríme hustý pudding, ktorý necháme vychladnúť. Syr Mascarpone vymiešame so zvyšným cukrom dopenista. Puding rozšľaháme elektrickým šľahačom a postupne vymiešame maslovú penu. Krém ochutíme likérom a šťavou z limetky.

Dokončenie:

100 g krupicového cukru
100 ml vody
1 lyžica medu
1 limeta
1 malý pomaranč

Príprava: Cukor s vodou uvarte a pridajte med. Limetu a pomaranč dôkladne umyte aby sa odstránili nečistoty z chemického postreku, nakrájajte na tenké kolieska aj s kôrou a pomaly varte v náleve asi 30 minút. Nechajte vychladnúť, vyberte a dajte vysušiť do vyhriatej a vypnutej rúry na mriežku do druhého dňa.

Hobliny z ½ bielej a ½ hnedej polevy (do hranatej plastovej formy nalejte rozpustenú bielu polevu a na ňu hnedú, nechajte v chladničke stuhnúť a nastrúhajte hobliny na strúhadle na syr

Postup:

1. Zmiešajte olej s cukrom
2. Vmiešajte žĺtka
3. Pridajte mlieko
4. Vmiešajte suché zložky
5. Vyšľahajte bielka a pomaly vmiešajte tuhú penu do cesta
6. Rozdeľte na polovice a vylejte do vopred vymastených a pomúčených tortových foriem.
7. Vložte do vopred vyhriatej rúry na 180 °C  na 40 minút.
8. Po vychladnutí korpus vyberte a natrite jeden korpus s polovicou krému. Na plnku položte druhú časť korpusu a naň roztrite zvyšnú plnku. Tortu uložte do chladničky stuhnúť. Po stuhnutí ozdobte s plátkami limety, pomaranča, čokoládovými hoblinami a lístkami máty.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Français)

Corpus:

(1 tasse = 240-250 ml)
¾ tasse d'huile de pépins de raisin (180 ml​​)
1 ½ tasse de sucre de canne
2 oeufs
2 ½ tasses de farine tout usage
1 tasse de poudre de cacao
2 cuillères à café de poudre à pâte
1 tasse de lait caillé
1 tasse du lait


Remplissage :

250 g de fromage mascarpone
1 sachet de pudding
300 ml du lait
100 g de sucre de canne
50 ml de liqueur d'agrumes à base de plantes (par exemple Becher ou Fernet)
½ citron vert

Préparation : faire bouillir le pouding épais avec le lait, une demi-quantité de sucre et de poudre de pudding, puis laissez-le refroidir. Mélanger le mascarpone avec le sucre restant jusqu'à ce que mousseux. Fouetter le pouding avec un batteur électrique et incorporer peu à peu la crème de mascarpone. Gôuter avec la liqueur et le jus de lime.Décoration :

100 g de sucre en poudre
100 ml d'eau
1 cuillère à soupe de miel
1 citron vert
1 petite orange

Préparation : faire bouillir l'eau avec le sucre sur feu moyen et ajouter le miel. Laver soigneusement lime et d'orange pour éliminer les impuretés de la pulvérisation de produits chimiques, les couper en fines tranches avec écorce et laisser mijoter dans le sirop pendant 30 minutes. Laisser refroidir, retirer et laisser sécher les tranches sur une grille dans le four éteint chaufféjusqu'au lendemain.

Copeaux de chocolat de ½ glaçage blanc et ½ glaçage brun (Verser le glaçage blanc dissous dans un moule carré en plastique et verser dessus le glaçage brun. Laisser se solidifier dans le réfrigérateur, puis poncer les copeaux sur une râpe à fromage).Procédure :

1, Mélanger l'huile avec le sucre.
2, Incorporer les jaunes d'œufs.
3, Ajouter le lait.
4, Incorporer les ingrédients secs.
5, Battre les blancs d'œufs et incorporer lentement dans le mélange.
6, Diviser de moitié et verser dans deux moules à gâteaux pré-graissés et farinés.
7, Insérer dans le four préchauffé à 180° C (360° F) et cuire au four pendant 40 minutes.
8, Après refroidissement, répartir demi de remplissage d'un corpus. Placez le deuxième corpus et répandre sur lui le reste de la farce. Placer le gâteau dans le réfrigérateur pour durcir. Après solidification, garnir de tranches de citron et d'orange, de copeaux de chocolat et les feuilles de menthe.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates