email

Ads 468x60px

Monday, June 15, 2015

Breakfast with Natto Superfood / Raňajky s Natto superpotravinou / Petit-déjeuner avec superaliment Natto


Natto is a traditional Japanese dish prepared by fermentation of soybean pods by the probiotic bacterium Bacillus subtilis. It is consumed safely over 1,000 years and contributes to the longevity that Japan has the highest in the world. Unlike other soy products that can be genetically modified, Natto is extremely healthy due to the fermentation process producing the substances that contribute to strong teeth, bones, protect against heart disease, cancer, and other chronic conditions. All this thanks mostly to Vitamin K2, which Natto contains at a high level, up to 1103 mcg per 100 g.

Natto can be consumed with eggs, spring onion, avocado, spaghetti, Sushi, and in other Asian recipes. According to experts, a daily intake for healthy human can be only a teaspoon of Natto (100 mcg K2). If you've never eaten Natto, it is necessary to get used to it, because it has a special aroma and contains mucilage that not everyone knows to tolerate. It is inexpensive and available in natural shops. In the Czech Republic and Slovakia, Sunfood Company provides Natto at a good price. (Continuation below).

Natto je tradičný japonský pokrm pripravený fermentáciou sójových strukov pomocou probiotickej baktérie Bacillus subtilis.  Konzumuje sa bezpečne cez 1000 rokov a prispieva k dlhovekosti, ktorú Japonsko má najvyššiu na svete. Na rozdiel od iných sójových výrobkov, ktoré môžu byť geneticky modifikované, Natto je výnimočne zdravé pretože fermentáciou vznikajú látky, ktoré môžu prispieť k pevným zubom, kostiam, chrániť pred chorobami srdca, rakoviny a inými chronickými onemocneniami. Toto všetko vďaka hlavne nenápadnému vitamínu K2, ktorý Natto obsahuje vo vysokých množstvách, až 1103 mcg na 100 g Natto.   

Natto sa môže konzumovať s vajíčkom, mladou cibuľkou, avokádom, špagetami, sushi a podľa iných ázijských receptov. Podľa odborníkov, pre zdravého človeka denný postačujúci príjem môže predstavovať len lyžička Natto (100 mcg K2) . Ak ste nikdy nejedli Natto, tak je potrebné si naň zvyknúť, pretože má špeciálnu vôňu a obsahuje slizovité látky, ktoré nie každý vie tolerovať. Je finančne nenáročné a dostať ho hlavne v naturálnych obchodoch. V Čechách a na Slovensku je možné si ho zadovážiť od firmy Sunfood. (Pokračovanie nižšie).


Why is Vitamin K2 important?

Maybe, you have not yet heard of Vitamin K2. This vitamin, however, regulates calcium metabolism in the body and may be a link between diet and a number of chronic diseases. It helps to deposit calcium where it is needed - in the bones, the teeth and remove from places where it is stored and is not suitable - the joints, arteries, kidney. If you are taking high doses of vitamin D3 and do not have enough K2, it will help to absorb calcium only, but will not direct its deposition and, therefore, you can end up with arthritic joints, kidney stones, or hardening of the arteries. The Western´s diet lacks Vitamin K2, which is detrimental to both the bone and the heart health. Attention should be paid to anticoagulant Warfarin (Coumadin) that blocks the synthesis of Vitamin K2. Scientific studies in Japan have confirmed that the treatment of osteoporosis (thinning of the bones) with doses of both Vitamin K2 and D3 increased bone density and inhibited new fractures.

What about chronic inflammation?

Chronic inflammation begins silently and systemically damaging tissues over a longer period. Suddenly, it develops symptoms of the disease long after irreversible damage has occurred. The chronic inflammatory process is a source of many conditions, including cancer, heart disease, obesity, rheumatoic arthritis.
Food components can either promote or prevent inflammation in the body. For example, synthetic trans-fats and sugars increase inflammation. In contrast, healthy fats based on the omega-3 essential fatty acid or gamma-linolenic acid (GLA), help reduce inflammation.
Similarly, Vitamin K2 may prevent the chronic inflammation. Currently we are aware of three forms of Vitamin K; K1 (phylloquinone) found in plants and green leaves, K2 (menaquinone) in animal fats and fermented foods and the least explored is K3 (menadione). K2 is further divided into several sub-types of which the most potent is MK-4 and MK-7.

Where else occurs Vitamin K2 ?

Vitamin K2, particularly in the form of MK-4 and MK-7, occurs, in addition to Natto, also in foods of animal origin, but in smaller quantities. The second largest source of Vitamin K2 is the goose paté, the goose liver contains 369 mcg K2 / 100 g of product. The rich animal sources include dairy products with high fat from pasture-fed cattle, liver, and other organs, as well as egg yolks from hens. In six yolks (about 100 g) can be found from 15 to 32 mcg K2. Among cheeses, Gouda cheese stands out with 76 mcg K2 / 100 g. The butter contains 15 mcg K2, whole milk 1 mcg K2 and low-fat milk does not contain K2.

What else can Natto improve ?

Research has shown that K2 in Natto is effective in rheumatoid arthritis, helps reduce mitochondrial dysfunction in neurological diseases (Parkinson's, Alzheimer's), and its role in other conditions is being further examined.
In addition to Vitamin K2, Natto contains an enzyme Nattokinase, which supports the body's ability to dissolve unhealthy blood clotting. With age, the blood is prone to coagulation and precipitation, which can cause heart attack, stroke, or death of deoxygenated tissue.

Sources :

--------------------------------------------------------
(Slovak)

Prečo je vitamín K2 dôležitý ?

Možno ste ešte nepočuli o vitamíne K2. Avšak tento vitamín reguluje metabolizmus vápnika v tele a môže byť spojením medzi stravou a niekoľkými chronickými ochoreniami. Ukladá vápnik tam, kde je potrebný – do kostí kde je hlavným minerálom, do zubov a odstraňuje ho z miest kde sa ukladá a nie je vhodný, z kĺbov, artérií, obličiek. Pokiaľ užívame mega dávky vitamínu D3 a nemáme dostatok K2, ten nám pomôže vápnik len absorbovať, ale neusmerní jeho uloženie a preto môžeme skončiť s artrotickými kĺbmi, obličkovými kameňmi, skornatenými artériami. V diéte západných krajín je nedostatok vitamínu K2, čo má škodlivý vplyv na zdravie kostí a srdca. Naviac, antikoagulant warfarin (coumadin) blokuje syntézu vitamínu K2, čomu by sa mala venovať pozornosť.  Vedecké štúdie v Japonsku potvrdili, že liečenie osteoporózy (rednutie kostí) s dávkami vitamínu K2 a D3 zvýšilo hustotu kostného minerálu a inhibovalo nové fraktúry.

A chronické zápaly ?

Chronický zápal začína nevýrazne a systémovo, často ticho poškodí tkanivá počas dlhšieho obdobia, môže ísť o desiatky rokov, až zrazu sa objavia príznaky ochorenia dlho potom, čo došlo k nezvratným škodám. Tento zápalový proces je zdrojom mnohých ochorení, vrátane rakoviny, obezity, ochorení srdca, reumatoidnej artritídy.
Potravinové zložky môžu buď spustiť, alebo zabrániť zápalu v tele.  Napríklad, syntetické trans-tuky a cukry zvyšujú zápal. Naproti tomu zdravé tuky, na báze omega-3  alebo esenciálna mastná kyselina gama linolénová (GLA), pomôžu znížiť zápal.
Podobne, vitamín K2 môže pomôcť predchádzať aj chronickému zápalu. V súčasnosti poznáme 3 formy vitamínu K; K1 (phylloquinone) nachádza sa v rastlinách a zelených listoch, K2 (menaquinone) v živočíšnych tukoch a fermentovaných jedlách a najmenej preskúmaný je K3 (menadione).  K2 sa ďalej rozdeľuje do niekoľkých podtypov z ktorých najúčinnejší je MK-4 a MK-7.

Kde inde sa nachádza ešte K2 ?

Vitamín K2, hlavne vo forme MK-4 a MK-7, sa okrem Natto vyskytuje v potravinách živočíšneho pôvodu, avšak v podstatne menších množstvách než v Natto.  Druhým najväčším zdrojom je husacie paté, husacia pečienka obsahuje 369 mcg K2 /100 g produktu. K bohatým živočíšnym zdrojom patria mliečne produkty s vysokým obsahom tuku od dobytka kŕmeného na pastvinách, pečene a ďalších orgánov, rovnako ako vaječné žĺtky od sliepok. V šiestich žĺtkach (asi 100 g)  môžeme nájsť 15 – 32 mcg K2. Medzi syrmi vyniká Gouda (76 mcg K2 / 100 g).  V masle je 15 mcg K2, v plnotučnom mlieku 1 mcg K2 a v nízkotučnom mlieku sa K2 nenachádza.

Čo ešte môže Natto ovplyvniť ?

Výskum ukázal, že K2 je účinný pri reumatoidnej artritíde, pomáha znižovať mitochondriálnu dysfunkciu v  neurologických chorobách (Parkinson, Alzheimer) a ďalej sa skúma jeho úloha v iných ochoreniach.
Okrem vitamínu K2, Natto obsahuje enzým Nattokinázu, ktorý podporuje schopnosť tela rozpustiť nezdravé zrážanie krvi. S vekom krv je náchylnejšia ku koagulácii a zrážaniu, čo môže spôsobiť srdcový infarkt, porážku, alebo odumretie neokysličených tkanív. 

Zdroje :0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates